17 Νοεμβρίου

Μέσα στη μεγάλη χορεία των Πατέρων της Εκκλησίας πρωτεύουσα θέση έχει ο άγιος Γρηγόριος, Επίσκοπος Νεοκαισαρείας ο θαυματουργός, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει και τιμά την μνήμη. Υπήρξε μαθητής του Ωριγένη στην Αλεξάνδρεια και είναι ονομαστός ο αποχαιρετιστήριος λόγος του μετά το πέρας των σπουδών του. Εκεί φαίνεται η μεγάλη αξία του Ωριγένη, σαν διδασκάλου και η βαθειά ευγνωμοσύνη του Γρηγορίου, σαν μαθητού. "Άπασαν προσήγε την παρ' αυτού τέχνην και επιμέλειαν και κατειργάσατο ημάς", γράφει για το διδάσκαλό του. Τον βίο του αγίου Γρηγορίου του θαυματουργού συνέγραψε ο άγιος Γρηγόριος ο Επίσκοπος Νύσσης, αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Αλλά και ο Μ. Βασίλειος σ' ένα του λόγο λέει για τον Γρηγόριο τον θαυματουργό, ότι για τα πνευματικά του χαρίσματα και την χάρη των θαυμάτων "δεύτερος Μωϋσής παρ' αυτών των εχθρών της αλήθειας προσηγορεύετο".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´.

Ἐν προσευχαῖς γρηγορῶν, ταῖς τῶν θαυμάτων ἐργασίαις ἐγκαρτερῶν, ἐπωνυμίαν ἐκτήσω τὰ κατορθώματα, ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε, φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν, μὴ ποτὲ ὑπνώσωμεν, ἐν ἁμαρτίαις εἰς θάνατον.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν

Θαυμάτων πολλῶν, δεξάμενος ἐνέργειαν, σημείοις φρικτοῖς, τοὺς δαίμονας ἐπτόησας, καὶ τὰς νόσους ἤλασας τῶν ἀνθρώπων, πάνσοφε Γρηγόριε· διὸ καλῇ θαυματουργός, τὴν κλῆσιν ἐξ ἔργων κομισάμενος.


Ἐπιστροφή