Ἀδελφότης Ὀφφικιάλων
τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας
«Παναγία ἡ Παμμακάριστος»

Τὰ ὀφφίκια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Κανονισμός λειτουργίας [Ὡς ἀρχεῖον pdf]
Διοικητικὸν συμβούλιον
Ἐκδοτικαὶ δραστηριότηται
Κοινωνικὴ καὶ πολιτιστικὴ παρουσία
Ἐπισκέψεις εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
Ὀνομαστικὸς κατάλογος τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων

 

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς