[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΓ΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ. Ἱεράπετρα, Κρήτης, 27-30 Ἀπριλίου 2009.

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΘ’ΟΔΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΥΩΝ
«ΚΛΗΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 27 τόν ἀριθμόν ἐκπρόσωποι πασῶν, σχεδόν, τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν-μελῶν τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ), Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Διάκονοι, Καθηγηταί Πανεπιστημίου καί Λαϊκοί, ἄνδρες καί γυναῖκες, συνῆλθομεν ἐν Ἱεραπέτρᾳ Κρήτης, μεταξύ 27ης καί 30ῆς Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς προετοιμασίας τῆς ΙΓ’ Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία θέλει συγκληθεῖ ἐν Λυών Γαλλίας μεταξύ 15ης καί 21ης Ἰουλίου ἐ.ἔ., μέ θέμα: «Κληθέντες ἐν μιᾷ ἐλπίδι εἰς Χριστόν» (Ἐφ. 4:4-5).

Τήν Προπαρασκευαστικήν ταύτην Συνάντησιν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας των ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος κατά τε τήν ἀναπεμφθεῖσαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς ἐν τῷ ἐν Ἱεραπέτρᾳ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, Δοξολογίαν καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἐναρκτήριον συνεδρίαν αὐτῆς, καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός.

Ἅπαντες οἱ μετασχόντες τῆς Συναντήσεως ἦσαν μέλη τῶν ἐπισήμων Ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν ἐν τῇ ἐν Λυών Γενικῇ Συνελεύσει. Εἰδικώτερον, παρέστησαν ἐκπρόσωποι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν Πατριαρχείων Σερβίας καί Ρουμανίας, τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου, Ἑλλάδος, Πολωνίας, Ἀλβανίας, Φιλλανδίας καί Ἐσθονίας, τοῦ ἐν Ἐτζμιατζίν Ἀρμενικοῦ Καθολικοσάτου, τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας (ὡς παρατηρητής), καθώς καί δύο ἐκ τῶν στελεχῶν τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν.

Τό πρόγραμμα τῆς Συναντήσεως περιελάμβανε, πέραν τῶν συζητήσεων ἐπί σειρᾶς θεμάτων, συναντήσεις μετά μελῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, καθώς καί ἐπίσκεψιν εἰς τήν ἕδραν τῆς φιλοξενησάσης τήν Συνάντησιν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων χαιρετίζων εἰσαγωγικῶς τήν σύναξιν, διεβίβασεν τάς πατρικάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί ἐξέφρασεν εὐχαριστίας πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον ἐπί τῇ παρασχεθείσῃ ἀβραμιαίᾳ δοχῇ καί φιλοξενίᾳ διά τήν Συνάντησιν ταύτην.  Ἐξέφρασεν ἐκ παραλλήλου τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ Συνάντησις αὕτη ἤθελεν ἀποτελέσει ἄλλην μίαν εὐκαιρίαν πρός περαιτέρω ἐνίσχυσιν τῶν ὑφισταμένων μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀδελφικῶν δεσμῶν καί ὅτι θά ἐπέτρεπεν εἰς αὐτάς νά ἐνεργήσουν καί νά ἐκφρασθοῦν κατά τήν ἐπικειμένην Γενικήν Συνέλευσιν τοῦ ΚΕΚ ἐν «ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ». Ἀπό τῆς ἰδικῆς του πλευρᾶς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Εὐγένιος καλωσώρισε μέ αἰσθήματα χαρᾶς τούς συνέδρους καί ηὐχήθη αὐτοῖς ἐπιτυχῆ διεξαγωγήν τῶν ἐργασιῶν τῆς σημαντικῆς ταύτης Διορθοδόξου Συναντήσεως.

Ὁ κύριος σκοπός τῆς Συναντήσεως ταύτης συνίστατο εἰς:
α) τήν ἀνάλυσιν καί τόν σχολιασμόν τοῦ προγράμματος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΚΕΚ,
β) τήν ἐμβάθυνσιν εἰς τό θέμα αὐτῆς: «Κληθέντες ἐν μιᾷ ἐλπίδι εἰς Χριστόν»,
γ) τήν ἐξέτασιν τῶν τρεχουσῶν ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτικο-κοινωνικῶν ἐξελίξεων ἐν Εὐρώπῃ καί τόν προσδιορισμόν τοῦ ρόλου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τήν διαμόρφωσιν τῆς νέας Εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας,
δ) τήν διαμόρφωσιν κοινῆς Ὀρθοδόξου προσεγγίσεως ἐπί τῶν θεμάτων, τά ὁποῖα θέλουν συζητηθεῖ κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐπικειμένου κορυφαίου οἰκουμενικοῦ γεγονότος,
ε) τήν συζήτησιν ἐπί τοῦ μέλλοντος τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, καί
στ) τήν σύνταξιν Ἀνακοινωθέντος καί Ἐκθέσεως, πρός διαβίβασιν ἐν συνεχείᾳ εἰς ὅλους, ὅσοι θά μετάσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐν Λουγδούνῳ.

Οἱ σύνεδροι ἔλαβον, ἤκουσαν καί συνεζήτησαν εἰσηγήσεις ἐπί τοῦ θέματος καί τοῦ προγράμματος τῆς ἐν Λουγδούνῳ Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΚΕΚ, τάς ὁποίας παρουσίασαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων        Καθ. Δρ. Γεννάδιος, Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρ. Δρ. Γεώργιος Τσέτσης, Αἰδεσιμολ. Καθ. Δρ. Viorel Ionita, Ἐντιμολ. Δρ. Ἀλέξανδρος Παπαδερός, Εὐγεν. κ. Smaranda Dochia, Ἐντιμολ. Δρ. Κωνσταντῖνος Κενανίδης καί ἡ Ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας.
Ἡ Συνάντησις ἐνεπνεύσθη ὑπό τῆς εἰσηγήσεως ἐπί τοῦ κυρίου θέματος τῆς ἐν Λουγδούνῳ Γενικῆς Συνελεύσεως «Κληθέντες ἐν μιᾷ ἐλπίδι εἰς Χριστόν», τοῦ Μητροπολίτου Σασίμων, ὁ ὁποῖος ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ ἐλπίς δέν εἶναι στατική ἤ παθητική, ἀλλά δυναμικόν, ἐνεργόν, καθοδηγητικόν καί ζωοποιόν δῶρον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θεωρουμένη ἐκ βιβλικῆς ἀπόψεως, ἡ ἐλπίς δέν συνιστᾷ ἀπόδρασιν ἐκ τῆς πραγματικότητος καί τῶν συγχρόνων προβλημάτων. Ἡ ἐλπίς μεταμορφώνει ἡμᾶς εἰς πιστούς, ἀντιλαμβανομένους τόν ἐπίγειον βίον ὡς πρόσκαιρον ἐνταῦθα παρεπιδημίαν ὑπό τήν προσδοκίαν τῆς ἐλεύσεως τῆς ἀνεσπέρου Βασιλείας τοῦ Θεοῦ∙ ἡ ἐλπίς ὁδηγεῖ ἡμᾶς νά ἐπιζητῶμεν τά ἐπουράνια ἀγαθά καί νοηματοδοτεῖ τήν ζωήν, τάς δραστηριότητας καί τά ὀράματα ἡμῶν. Ἡ ἐλπίς πληροῖ ἡμᾶς χαρᾶς, εἰρήνης, θάρρους, τόλμης, ἐλευθερίας, ἀπαλλάσσει ἡμᾶς ἐκ τοῦ φόβου, διανοίγει τάς καρδίας ἡμῶν καί ἐνδυναμώνει τήν μαρτυρίαν ἡμῶν περί τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου.

Εἷς ὁ Χριστός, πρός ὅν πάντες οἱ πιστοί ἐλπίζουν, καί μία ἡ ζωή τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἥν πάντες προσκαρτεροῦν. Ὡς σημειοῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολήν του (4:4-5), οἱ Χριστιανοί ἔχουν μίαν ἐλπίδα καί ἀγάπην εἰς Χριστόν. Ὅλοι ἐγενόμεθα μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας δι’ἑνός Βαπτίσματος εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀνακαινισθέντες καί ἀναγεννηθέντες ἐν Χριστῷ. Ὁ Θεός καί Πατήρ ἐνοικεῖ ἐν πᾶσι τοῖς πιστοῖς διά τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι  καί τῇ Χάριτι Αὐτοῦ.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ μόνη ἐλπίς ἡμῶν καί ἡ ἐλπίς τῆς δόξης. Ὁ Χριστός ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ, ὁ Χριστός ἐπί Σταυροῦ, ὁ Ἀναστάς Χριστός, ὁ Χριστός ἐν οὐρανοῖς, εἶναι πάντοτε πηγή ἐλπίδος. Ὁ Χριστός ἐν ἡμῖν, ὁ πραγματικῶς παρών Χριστός, ὁ ζῶν καί βασιλεύων ἐν ἡμῖν Χριστός, ὡς ζεῖ καί βασιλεύει ἐν δόξῃ, συνιστᾷ τήν μόνην ἐλπίδα ἡμῶν, ἐν τῇ ἀγάπῃ, καί τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ καί Πατρός.

Τοιουτοτρόπως, ὅλοι οἱ Χριστιανοί ἐκλήθησαν ἐν μιᾷ ἐλπίδι εἰς Χριστόν ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης, τῆς συγγνώμης καί τῆς καταλλαγῆς. Καθώς ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει βαθείαν κρίσιν πίστεως καί διέρχεται «τήν ἔρημον τῆς ἐκκοσμικεύσεως», - καταλήγει ὁ Μητροπολίτης Γεννάδιος-, αἱ Εὐρωπαϊκαί Ἐκκλησίαι, ἐν τῷ φωτί τῆς ἐλπίδος εἰς Χριστόν καθῆκον ἔχουν νά καλλιεργήσουν εἰς βάθος τόν διάλογον καί τήν στενοτέραν συνεργασίαν τόσον μεταξύ των, ὅσον καί μεθ’ὅλων τῶν λαῶν τῆς γηραιᾶς ἠπείρου.

Ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω εἰσηγήσεων, οἱ μετέχοντες τῆς Συναντήσεως συνεφώνησαν ἐπί τῶν κάτωθι :
α) Ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὥστε αἱ ἀδελφαί Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι Βουλγαρίας καί Γεωργίας νά ἐπαναξετάσουν  τό θέμα τῆς  συμμετοχῆς αὐτῶν ὡς πλήρη μέλη εἴς τε τό Συμβούλιον Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν καί τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν, λαμβάνουσαι ὑπ’ὄψιν ὅτι ἡ ἀπουσία αὐτῶν οὐχί μόνον ἀποστερεῖ τόν Ὀρθόδοξον κόσμον τῆς πολυτίμου συνεισφορᾶς αὐτῶν, ἀλλά προκαλεῖ ἐπίσης ἐσφαλμένας ἐντυπώσεις σχετικῶς πρός τήν ἐνεστῶσαν ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν ἐκκλησιαστικήν κατάστασιν. Τό τελευταῖον τοῦτο ἀφορᾷ εἰδικώτερον τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Βουλγαρίας, καθότι ἡ Βουλγαρία ἀποτελεῖ πλέον πλῆρες μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
β) Ἐκφράζομεν τήν λύπην ἡμῶν διά τήν ἀπόφασιν τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως ἀναστείλῃ τήν συμμετοχήν αὐτῆς εἰς τάς δραστηριότητας τοῦ ΚΕΚ καί θλιβόμεθα ἐπί τῇ ἀπουσίᾳ αὐτῆς ἐκ τῆς ἡμετέρας Συναντήσεως. Ἐλπίζομεν και προσευχόμεθα ὅτι αὕτη θά ἐπανέλθῃ εἰς τό ΚΕΚ συμμετέχουσα εἰς τήν ἐν Λουγδούνῳ Γενικήν Συνέλευσιν.
γ) Λαμβάνοντες ὑπ’ὄψιν τήν σπουδαιότητα τῆς Charta Oecumenica ὑπογραμμίζομεν τήν σημασίαν τῆς ἀξιοποιήσεως αὐτῆς κατά τόν ἐν ἐξελίξει ἐν Εὐρώπῃ οἰκουμενικόν διάλογον καί ἐπαναβεβαιοῦμεν τήν ἀναγκαιότητα ἐκπληρώσεως τῶν διαλαμβανομένων ἐν αὐτῇ δεσμεύσεων.
δ) Διακατεχόμεθα ὑπό ἀνησυχίας διά τήν ἐνεστῶσαν κατάστασιν ὡς πρός τά πολυάριθμα ἐν ἐξελίξει, πλήν ὅμως μή ὁλοκληρωθέντα, προγράμματα τοῦ ΚΕΚ, καθώς ἐπίσης καί διά τόν βαθμόν τῆς διαφανείας καί τήν ὑποχρέωσιν λογοδοσίας κατά τήν διαδικασίαν λήψεως τῶν ἀποφάσεων. Διά τοῦτο προτείνομεν τήν ριζικήν ἀναθεώρησιν τῶν ἰσχυόντων κριτηρίων ἀναφορικῶς πρός τήν ἔγκρισιν καί ἐκτέλεσιν προγραμμάτων καί  δράσεων.
ε) Ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς διαδικασίας ἀναδομήσεως καί ἀναδιαρθώσεως τοῦ ΚΕΚ, προτείνομεν, μεταξύ ἄλλων:
i) τήν ἐνίσχυσιν τοῦ συντονιστικοῦ ρόλου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως,
ii) τήν ἀνάπτυξιν στενοτέρας συνεργασίας μεταξύ τῶν τριῶν (3) Ἐπιτροπῶν τοῦ ΚΕΚ, καί
iii) τήν ἐπιτάχυνσιν τῶν διαδικασιῶν λήψεως τῶν ἀποφάσεων ἐπί τῆς καθιερώσεως μιᾶς καί μόνης ἕδρας τοῦ ΚΕΚ.
στ) Ἐν ὄψει τῶν προσφάτων ἐξελίξεων εἰς τήν ζωήν τοῦ ΚΕΚ ὑπογραμμίζομεν μετ’ἐμφάσεως τήν  ἀνάγκην ὅπως τοῦτο διατηρήσῃ τόν Καταστατικόν χαρακτῆρα αὐτοῦ (βλ. Προοίμιον τοῦ Καταστατικοῦ) ὡς Συμβουλίου «Ἐκκλησιῶν» ἐν Εὐρώπῃ.
ζ) Ἔχοντες συναίσθησιν τῶν δεσμεύσεων ἡμῶν, ὡς Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πρός προαγωγήν τῶν σκοπῶν τοῦ ΚΕΚ, δοθείσης, ἐν τούτοις, τῆς δυσχερείας εἰς τό νά εἰσακουσθῇ ἡ φωνή ἡμῶν, αἰτούμεθα ὅπως ἡ ΙΓ΄ Γενική Συνέλευσις υἱοθετήσῃ τήν συναινετικήν μέθοδον κατά τάς διαδικασίας λήψεως ἀποφάσεων, ἀποτιμῶσα σχετικῶς τήν θετικήν ἐμπειρίαν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.
η) Προτείνομεν ὅπως τό Συμβούλιον Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν ἀξιολογήσῃ τήν ἐμπειρίαν τῶν μέχρι τοῦδε τριῶν Οἰκουμενικῶν Συνελεύσεων (Basel, Graz καί Sibiu), καθώς ἐπίσης καί συνολικῶς τήν συνεργασίαν μετά τοῦ Συμβουλίου τῶν ἐν Εὐρώπῃ Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων (CCEE). Θά πρέπει νά διερευνηθοῦν νέαι ὁδοί καί νέοι τρόποι δημιουργικῆς συνεργασίας μεταξύ ΚΕΚ καί  CCEE.

Μετ’ἰδιαιτέρας ἱκανοποιήσεως σημειοῦται, τέλος, ἡ φιλική ἀτμόσφαιρα καί τό κλῖμα τοῦ ἀνοικτοῦ καί εἰλικρινοῦς διαλόγου, τό ὁποῖον ἐπεκράτησε κατά τήν διάρκειαν τῆς Συναντήσεως. Ἐκφράζομεν ἐγκαρδίους εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην ἡμῶν πρός τήν Α.Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ἐπί τῇ συγκλήσει τῆς Συναντήσεως ταύτης, αἰτούμεθα δέ βαθυσεβάστως ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διευκολύνει τήν πραγματοποίησιν εἰς τό μέλλον ἀναλόγων συναντήσεων, οὕτως ὥστε νά παρέχηται ἡ δυνατότης εἰς τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας νά διατυπώνουν τάς ἀνησυχίας αὐτῶν καί νά δίδουν κοινήν μαρτυρίαν εἰς τήν οἰκουμένην.
Εἴθε ὁ Ἀναστάς Κύριος, ἡ ἐλπίς ἡμῶν, καί τό ἀνατεῖλαν ἐκ τοῦ κενοῦ μνημείου φῶς, φαίνῃ ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν καί ὁδηγῇ τά βήματα ἡμῶν ἐπί τῆς ὁδοῦ πρός τήν Ἑνότητα.

Ἐν Ἱεραπέτρᾳ, τῇ 29ῃ Ἀπριλίου 2009.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων Καθ. Δρ. Γεννάδιος
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Καθ. Δρ. Ἐλπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης
Ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης
Ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβ. Δρ. Γεώργιος Τσέτσης
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβ. κ. Κωνσταντῖνος Χαλκιαδάκης
Ὁ Ἐντιμολ. Καθηγ. Δρ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς
Ἡ Ἐλλογιμ. κ. Χριστίνα Παπάζογλου

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΕΡΒΙΑΣ
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Gajo Gajic
Ὁ Ἐλλογιμ. κ. Πέτρος Petkovic

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Δρ. Campineanul κ. Κυπριανός
Ὁ Ἐλλογιμ. κ. Adrian Ionut Nazarcu

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  Μεγάλου Τυρνόβου  κ. Γρηγόριος

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ὁ Θεοφ. Χωροεπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δρ. Βενέδικτος Ἰωάννου
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θερμοπυλῶν Δρ. Ἰωάννης
Ἡ Εὐγεν κ. Αἰκατερίνη Ζορμπᾶ-Καρκαλᾶ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Δρ. Ἀνδρέας Kuzma

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Ὁ Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος
Ἡ Εὐγεν. κ. Anila Baba

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Rauno  Pietarinen

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Sakarias Leppik

ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ/ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣΑΤΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Aren Shahenian

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (ΚΕΚ)
Ὁ Αἰδεσιμολ. Καθ. Δρ. Viorel Ionita
Ἡ Εὐγεν. κ. Smaranda Dochia

ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ :
Ὁ Ἐντιμολ. Δρ.  Ἀλέξανδρος Παπαδερός
Ὁ Ἐντιμολ. Δρ. Κωνσταντῖνος Κενανίδης